XXII SESJA RADY GMINY PAWONKÓW

w dniu 2020-11-23, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.Zatwierdzenie projektu porządku obrad.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie rozszerzenia porząd...)Głosowanie (Głosowanie w sprawie rozszerzenia porząd...)Głosowanie (Głosowanie w sprawie rozszerzenia porząd...)Głosowanie (Głosowanie w sprawie rozszerzenia porząd...)Głosowanie (Zatwierdzenie projektu porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.)

4.Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

5.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pawonków na 2020r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wielo...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)

9.Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Pawonków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021.

Głosowanie (Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia "Pr...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawonków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu ut...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie sposobu i zak...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ryczałtowej s...)

13.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

14.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

15.Wolne wnioski i sprawy różne.

16.Zamkniecie obrad XXII Sesji Rady Gminy Pawonków.