XIX SESJA RADY GMINY PAWONKÓW

w dniu 2020-08-24, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.Zatwierdzenie projektu porządku obrad.

Głosowanie (Zatwierdzenie projektu porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.)

4.Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

5.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.

6.Raport o stanie Gminy Pawonków w roku 2019r. a) przedstawienie raportu, b) debata nad raportem, c) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pawonków wotum zaufania.

Głosowanie (Głosowanie nad projektem uchwały w spraw...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pawonków za 2019r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

8.Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019r. a) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej, b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej: - o przedłożonym przez Wójta Gminy Pawonków sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, - o wniosku Komisji Rewizyjnej, c) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pawonków z tytułu wykonania budżetu Gminy Pawonków za 2019r.

Głosowanie (Głosowanie nad projektem uchwały w spraw...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pawonków na 2020r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wielo...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawonków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu ut...)

12.Podjecie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Głosowanie (Podjecie uchwały w sprawie postanowienia...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego...)

14.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Pawonków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia za...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Krapkowice a Gminą Pawonków w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Krapkowicach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Pawonków na rok szkolny 2020/2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia śr...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia p...)

19.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

20.Wolne wnioski i sprawy różne.

21.Zamknięcie obrad XIX Sesji Rady Gminy Pawonków.