XVIII SESJA RADY GMINY PAWONKÓW

w dniu 2020-06-30, godz. 08:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.Zatwierdzenie projektu porządku obrad.

Głosowanie (Zatwierdzenie projektu porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.)

4.Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

5.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pawonków na rok 2020r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wielo...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2020r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sta...)

10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Lubliniec a Gminą Pawonków w sprawie realizacji zadania publicznego - organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2020/21, w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Zborze "Skała" w Lublińcu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 3 lat.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

13.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

14.Wolne wnioski i sprawy różne.

15.Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Gminy Pawonków.