XVI SESJA RADY GMINY PAWONKÓW

w dniu 2020-03-26, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2. Zatwierdzenie projektu porządku obrad.

Głosowanie (Zmiana projektu porządku obrad - zdjęcie...)Głosowanie (Zmiana projektu porządku obrad - zdjęcie...)Głosowanie (Zmiana projektu porządku obrad - zdjęcie...)Głosowanie (Zmiana projektu porządku obrad - zdjęcie...)Głosowanie (Zmiana projektu porządku obrad - zdjęcie...)Głosowanie ( Zatwierdzenie projektu porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.)

4.Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

5.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pawonków na 2020r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wielo...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pawonków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę rodzaju miejscowości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zniesienie urzędowych nazw miejscowości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z...)

11.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

12.Zamknięcie obrad XVI Sesji Rady Gminy Pawonków.