XIII SEJA RADY GMINY PAWONKÓW

w dniu 2019-12-16, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.Zatwierdzenie porządku obrad.

Głosowanie (Zatwierdzenie porządku obrad.)

3.Przyjęcie p r o t o k o ł u z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie p r o t o k o ł u z poprzednie...)

4.Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

5.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawonków na rok 2020a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,b) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawonków na 2020r.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawonków na lata 2020-2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wie...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pawonków na 2019r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budż...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019- 2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wielo...)

10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

11.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Pawonków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

12.Interpelacje i wnioski radnych.

13. Wolne wnioski i sprawy różne.

14.Zamknięcie obrad XIII Sesji Rady Gminy Pawonków.