XII SESJA RADY GMINY PAWONKÓW

w dniu 2019-11-25, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.Zatwierdzenie projektu porządku obrad.

Głosowanie (Zatwierdzenie projektu porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji...)

4.Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

5.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pawonków na 2019 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budż...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wielo...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gmi...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Pawonków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „P...)

10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawonków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

11.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia w...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Pawonków w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia r...)

15.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Gwoździanach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likw...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach Małych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likw...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru prze...)

19.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Pawonkowie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę...)

20.Interpelacje i wnioski radnych.

21.Wolne wnioski i sprawy różne.

22.Zamknięcie obrad XII Sesji Rady Gminy Pawonków.