XI SESJA RADY GMINY PAWONKÓW

w dniu 2019-11-04, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.Zatwierdzenie projektu porządku obrad.

Głosowanie (Zatwierdzenie projektu porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji...)

4.Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

5.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.

6.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia w...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia w...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pawonków na 2019 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sta...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkolno – przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pawonków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie trybu i szcz...)

12.Interpelacje i wnioski radnych.

13.Wolne wnioski i sprawy różne.

14.Zamknięcie obrad XI Sesji Rady Gminy Pawonków.