X SESJA RADY GMINY PAWONKÓW

w dniu 2019-09-30, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.Zatwierdzenie projektu porządku obrad.

Głosowanie (Zatwierdzenie projektu porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji...)

4.Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

5.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/75/2019 Rady Gminy Pawonków z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Pawonków na 2019 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pawonków na 2019 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wielo...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Pawonków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statut...)

10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Pawonkowie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Pawonków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania Mło...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika na kadencję w latach 2020-2023.

Głosowanie (wybór składu Komisji Skrutacyjnej niezbę...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnik...)

13.Interpelacje i wnioski radnych.

14.Wolne wnioski i sprawy różne.

15.Zamknięcie obrad X Sesji Rady Gminy Pawonków.