IX SESJA RADY GMINY PAWONKÓW

w dniu 2019-08-26, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.Zatwierdzenie projektu porządku obrad.

Głosowanie (Rozszerzenie projektu porządku obrad o p...)Głosowanie (w sprawie zmiany kolejności punktów porz...)Głosowanie (Zatwierdzenie projektu porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji...)

4.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pawonków na 2019 r

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wielo...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Pawonków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu do...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Krapkowice a Gminą Pawonków w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Krapkowicach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkolno - przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pawonków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Reg...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Pawonków w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie utraty mocy o...)

11.Interpelacje i wnioski radnych.

12.Wolne wnioski i sprawy różne.

13.Wolne wnioski i sprawy różne.

14.Zamknięcie obrad IX sesji Rady Gminy Pawonków