VIII SEJA RADY GMINY PAWONKÓW

w dniu 2019-06-17, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.Zatwierdzenie projektu porządku obrad.

Głosowanie (Rozszerzenie projektu porządku obrad o p...)Głosowanie (Zatwierdzenie projektu porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji...)

4.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.

5.Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pawonków na 2019r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wielo...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2019 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zes...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego przebiegu drogi ekspresowej S11 na terenie Gminy Pawonków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia st...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Pawonków w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/52/2019 z dnia 14 maja 2019 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uc...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pawonków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia pla...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Ciasna.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi na Uchwałę Nr VI/45/2019 rady Gminy Pawonków z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Wydma Dziewcza Góra"

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania...)

18.Raport o stanie Gminy Pawonków w roku 2018 r. a) przedstawienie raportu,b) debata nad raportem,c) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pawonków wotum zaufania.

Głosowanie (nad projektem uchwały w sprawie udzielen...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pawonków za 2018 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

20. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 r. a) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej,b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej:- o przedłożonym przez Wójta Gminy Pawonków sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,- o wniosku Komisji Rewizyjnej.c) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pawonków z tytułu wykonania budżetu Gminy Pawonków za 2018 r.

Głosowanie (nad projektem uchwały w sprawie udzielen...)

21.Interpelacje i wnioski radnych.

22.Wolne wnioski i sprawy różne.

23.Zamknięcie obrad VIII Sesji Rady Gminy Pawonków.