VI SESJA RADY GMINY PAWONKÓW

w dniu 2019-04-16, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.Zatwierdzenie projektu porządku obrad.

3.Przyjęcie p r o t o k o ł u z poprzedniej sesji.

4.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.

5.Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

6.Wolne wnioski i sprawy różne.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pawonków na 2019r.

8.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Wydma Dziewcza Góra”.

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Pawonków.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Pawonków.

11.Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Pawonków”.

12.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gwoździanach.

13.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kośmidrach.

14.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łagiewnikach Małych.

15.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pawonkowie.

16.Interpelacje i wnioski radnych.

17.Zamknięcie obrad VI Sesji Rady Gminy Pawonków.