V SESJA RADY GMINY PAWONKÓW

w dniu 2019-03-25, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.Zatwierdzenie projektu porządku obrad.

Głosowanie (Rozszerzenia porządku obrad o projekt uc...)Głosowanie (Zatwierdzenie projektu porządku obrad.)

3.Przyjęcie p r o t o k o ł u z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie p r o t o k o ł u z poprzednie...)

4.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.

5.Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

6.Wolne wnioski i sprawy różne.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pawonków na 2019r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budż...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wielo...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskich...)

10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pawonków na lata 2016-2020.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pawonków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Pro...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia tytułu „ZASŁUŻONY DLA GMINY PAWONKÓW”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Pawonków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sta...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Pawonków etap I – droga krajowa nr 46 wraz z fragmentem ulicy Zawadzkiego i Skrzydłowickiej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego p...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Gwoździany –obszar drogi krajowej wraz z fragmentem drogi Topolowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego p...)

16.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie ustalenia ilości i nazwy komisji stałych Rady Gminy oraz ustalenia ich składów osobowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego przebiegu drogi ekspresowej S11 na terenie Gminy Pawonków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia sta...)

18. Interpelacje i wnioski radnych.

19.Zamknięcie obrad V Sesji Rady Gminy Pawonków.