IV SESJA RADY GMINY PAWONKÓW

w dniu 2019-02-25, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.Wręczenie radnemu zaświadczenia.

3.Złożenie ślubowania przez radnego.

4.Zatwierdzenie projektu porządku obrad.

Głosowanie (w sprawie zmiany kolejności punktów porz...)Głosowanie (w sprawie zmiany kolejności punktów porz...)

5.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji....)

6.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.

7.Wolne wnioski i sprawy różne.

8.Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pawonków na 2019r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmi...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyznania do...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania ś...)

13.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Krapkowice a Gminą Pawonków w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Krapkowicach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szc...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wejścia Gminy Pawonków w skład Związku Metropolitalnego "Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia"

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opi...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Gminy Pawonków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia prz...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Gminy Pawonków na rok 2019.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

19.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwały w sprawie ustalenia ilości i nazwy komisji stałych Rady Gminy oraz ustalenia ich składów osobowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwały w...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego gminy Pawonków w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego...)

21.Interpelacje i wnioski radnych.

22.Zamknięcie obrad IV sesji Rady Gminy Pawonków.