I SESJA RADY GMINY PAWONKÓW

w dniu 2024-05-06, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.

3.Wręczenie wójtowi zaświadczenia o wyborze.

4.Złożenie ślubowania przez radnych.

5.Złożenie ślubowania przez wójta.

6.Ustalenie porządku obrad.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie rozszerzenia porząd...)Głosowanie (Ustalenie porządku obrad.)

7.Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Pawonków.

8.Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy Pawonków prowadzenia sesji od Radnego Seniora.

9.Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy.

10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilości i nazwy komisji stałych Rady Gminy oraz ustalenia ich składów osobowych.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie wyboru 5 osobowego...)Głosowanie (Głosowanie w sprawie wyboru 5 osobowego...)Głosowanie (Głosowanie w sprawie wyboru 14 osobowego...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilo...)

11.Wolne wnioski.

12.Zamknięcie sesji.