LXI SESJA RADY GMINY PAWONKÓW

w dniu 2024-03-18, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.Zatwierdzenie projektu porządku obrad.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie rozszerzenia porząd...)Głosowanie (Zatwierdzenie projektu porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.)

4.Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

5.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pawonków na 2024r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 - 2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wielo...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu „Dobra Mobilność 30/50 – Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dok...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Pawonków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statut...)

11.Wolne wnioski i sprawy różne.

12.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

13.Zamknięcie obrad LXI Sesji Rady Gminy Pawonków.