LX SESJA RADY GMINY PAWONKÓW

w dniu 2024-02-12, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.Zatwierdzenie projektu porządku obrad.

Głosowanie (Zatwierdzenie projektu porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.)

4.Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

5.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pawonków na 2024r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 - 2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wielo...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Gminy Pawonków na 2024 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pawonków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Pro...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wie...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gmi...)

12.Wolne wnioski i sprawy różne.

13.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

14.Zamknięcie obrad LX Sesji Rady Gminy Pawonków.