LIX SESJA RADY GMINY PAWONKÓW

w dniu 2023-12-18, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.Zatwierdzenie projektu porządku obrad.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie rozszerzenia porząd...)Głosowanie (Zatwierdzenie projektu porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.)

4.Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

5.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawonków na lata 2024-2030 a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, b) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawonków na lata 2024-2030.

Głosowanie (Głosowanie nad projektem uchwały w spraw...)

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawonków na 2024r a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, b) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawonków na 2024r.

Głosowanie (Głosowanie nad projektem uchwały w spraw...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pawonków na 2023r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wielo...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych mających siedzibę na terenie gminy Pawonków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekw...)

11.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Pawonków w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pawonków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pawonków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz w sprawie warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia pr...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zasad przezna...)

15.Wolne wnioski i sprawy różne.

16.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

17.Zamknięcie obrad LIX Sesji Rady Gminy Pawonków.