III SESJA RADY GMINY PAWONKÓW

w dniu 2018-12-20, godz. 08:30

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.Zatwierdzenie projektu porządku obrad.

Głosowanie (w sprawie zmiany nazwy projektu uchwały...)Głosowanie (w sprawie rozszerzenia porządku obrad o...)Głosowanie (w sprawie przeprowadzenia konsultacji z...)Głosowanie (Zatwierdzenie projektu porządku obrad.)

3.Przyjęcie p r o t o k o ł u z poprzedniej sesji .

Głosowanie (Przyjęcie p r o t o k o ł u z poprzednie...)

4.Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

5.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.

6.6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawonków na rok 2019 a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej b) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawonków na 2019r.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie uchwalenia budżetu...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawonków na lata 2019-2030

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wie...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pawonków na 2018r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budż...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wielo...)

10.Podjęcie w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/2018 Rady Gminy Pawonków z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2018r.

Głosowanie (Podjęcie w sprawie zmiany uchwały Nr II/...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gmi...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Pawonków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian miejsco...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Solarnia.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw...)

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia s...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania przez operatora lub przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pawonków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia za...)Głosowanie (Minimalny odstęp czasowy 15 minut między...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Pawonków dotyczących wejścia gminy Pawonków w s kład związku metropolitarnego w województwie śląskim-Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Głosowanie (w sprawie przeprowadzenia konsultacji z...)

17.Interpelacje i wnioski radnych.

18.Wolne wnioski i sprawy różne.

19.Zamknięcie obrad III Sesji Rady Gminy Pawonków.