LVIII SESJA RADY GMINY PAWONKÓW

w dniu 2023-11-27, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.Zatwierdzenie projektu porządku obrad.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie rozszerzenia porząd...)Głosowanie (Zatwierdzenie projektu porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.)

4.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawonków na 2023 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wielo...)

7.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawonków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

8.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sta...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ryczałtowej s...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Wójta Gminy Pawonków do indywidualnego określania warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Pawonków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Pr...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia petycji.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie roz...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2024 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia śre...)

16.Wolne wnioski i sprawy różne.

17.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

18.Zamknięcie obrad LVIII Sesji Rady Gminy Pawonków.