LVII SESJA RADY GMINY PAWONKÓW

w dniu 2023-10-30, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.Zatwierdzenie projektu porządku obrad.

Głosowanie (Zatwierdzenie projektu porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.)

4.Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

5.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawonków na 2023 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wielo...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu adaptacji Gminy Pawonków do zmian klimatu do roku 2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Pla...)

9.Wolne wnioski i sprawy różne.

10.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

11.Zamknięcie obrad LVII Sesji Rady Gminy Pawonków.