LIII SESJA RADY GMINY PAWONKÓW

w dniu 2023-06-19, godz. 16:30

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.Zatwierdzenie projektu porządku obrad.

Głosowanie (Zatwierdzenie projektu porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.)

4.Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

5.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.

6.Raport o stanie Gminy Pawonków w roku 2022r. a) przedstawienie raportu, b) debata nad raportem, c) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pawonków wotum zaufania.

Głosowanie (Głosowanie nad projektem uchwały w spraw...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pawonków za 2022r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

8.Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022r. a) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej, b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej: - o przedłożonym przez Wójta Gminy Pawonków sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, - o wniosku Komisji Rewizyjnej. c) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pawonków z tytułu wykonania budżetu Gminy Pawonków za 2022r.

Głosowanie (Głosowanie nad projektem uchwały w spraw...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pawonków na 2023r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2030

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wielo...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Herby.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zes...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Gwoździany.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia m...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Pawonków i nadania jej statutu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania Mło...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pawonków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sie...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Lubliniec a Gminą Pawonków w sprawie realizacji zadania publicznego – organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2023/24, w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Zborze „Skała” w Lublińcu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

19.Wolne wnioski i sprawy różne.

20.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

21.Zamknięcie obrad LIII Sesji Rady Gminy Pawonków.