LII SESJA RADY GMINY PAWONKÓW

w dniu 2023-05-22, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.Zatwierdzenie projektu porządku obrad.

Głosowanie (Zatwierdzenie projektu porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z LI sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z LI sesji.)

4.Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

5.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawonków na 2023 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wielo...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyznania do...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie Statutu sołectwa Draliny.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Statutu sołec...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie Statutu sołectwa Gwoździany.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Statutu sołec...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie Statutu sołectwa Koszwice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Statutu sołec...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie Statutu sołectwa Kośmidry.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Statutu sołec...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie Statutu sołectwa Lisowice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Statutu sołec...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie Statutu sołectwa Łagiewniki Małe.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Statutu sołec...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie Statutu sołectwa Łagiewniki Wielkie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Statutu sołec...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie Statutu sołectwa Pawonków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Statutu sołec...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie Statutu sołectwa Skrzydłowice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Statutu sołec...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie Statutu sołectwa Solarnia.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Statutu sołec...)

19.Wolne wnioski i sprawy różne.

20.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

21.Zamknięcie obrad LII Sesji Rady Gminy Pawonków.