II SESJA RADY GMINY PAWONKÓW

w dniu 2018-12-05, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.Zatwierdzenie projektu porządku obrad.

Głosowanie (Zatwierdzenie projektu porządku obrad.)

3.Przyjęcie p r o t o k o ł u z poprzedniej sesji .

Głosowanie (Przyjęcie p r o t o k o ł u z poprzednie...)

4.Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

5.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pawonków na 2018r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budż...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wielo...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2018r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pawonków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wy...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Pawonków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Pr...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilości i nazwy komisji stałych Rady Gminy oraz ustalenia ich składów osobowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilo...)Głosowanie (Głosowanie w sprawie wyboru członka Komi...)Głosowanie (Głosowanie w sprawie wyboru członka Komi...)Głosowanie (Głosowanie w sprawie wyboru członka Komi...)Głosowanie (Głosowanie w sprawie wyboru członka Komi...)Głosowanie (Głosowanie w sprawie wyboru członka Komi...)Głosowanie (Głosowanie w sprawie wyboru członka Komi...)Głosowanie (Głosowanie w sprawie wyboru członka Komi...)Głosowanie (Wybór komisji 7 osobowej)Głosowanie (Wybór komisji 5 osobowej)Głosowanie (Wybór człoNka Komisji Rewizyjnej -Regina...)Głosowanie (WYBÓR CZŁONKA KOMISJI REWIZYJNEJ - JACEK...)Głosowanie (WYBÓR CZŁONKA KOMISJI REWIZYJNEJ -DYLA A...)Głosowanie (JACEK KOPYTO WYBÓR CZŁONKA KR)Głosowanie (REGINA BADURA CZŁONEK KR)

13.Interpelacje i wnioski radnych.

14.Wolne wnioski i sprawy różne.

15.Zamknięcie obrad II Sesji Rady Gminy Pawonków.