XLIX SESJA RADY GMINY PAWONKÓW

w dniu 2023-03-13, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.Zatwierdzenie projektu porządku obrad.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie rozszerzenia porząd...)Głosowanie (Zatwierdzenie projektu porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.)

4.Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

5.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawonków na 2023 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wielo...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia gó...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pawonków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Pro...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Gminy Pawonków na 2023 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lisowice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łagiewniki Wielkie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Pawonków do Ośrodka Działaj Lokalnie LGD „Kraina Dinozaurów” w Ozimku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

15.Wolne wnioski i sprawy różne.

16.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

17.Zamknięcie obrad XLIX Sesji Rady Gminy Pawonków.