I Sesja Rady Gminy Pawonków

w dniu 2018-11-22, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.

3.Wręczenie Wójtowi zaświadczenia o wyborze.

4.Złożenie ślubowania przez Wójta.

5.Ustalenie porządku obrad.

Głosowanie (Ustalenie porządku obrad.)

6.Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Pawonków.

7.Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy Pawonków prowadzenia sesji od Radnego Seniora.

8.Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy.

9.Wolne wnioski.

10.Zamknięcie sesji.