XLVIII SESJA RADY GMINY PAWONKÓW

w dniu 2023-01-30, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.Zatwierdzenie projektu porządku obrad.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie rozszerzenia porząd...)Głosowanie (Zatwierdzenie projektu porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z XLVI i XLVII sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XLVI sesji.)Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XLVII sesji.)

4.Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

5.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawonków na 2023 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wielo...)

8.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Pawonków w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Głosowanie (Wniosek w sprawie zdjęcia z porządku obr...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Pawonków wkładu niepieniężnego do SIM Śląsk Północ sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Pawonkowie przy ulicy Lublinieckiej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Krapkowice a Gminą Pawonków w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Krapkowicach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gmi...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego przebiegu drogi ekspresowej S11 na terenie Gminy Pawonków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia sta...)

16.Wolne wnioski i sprawy różne.

17.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

18.Zamknięcie obrad XLVIII Sesji Rady Gminy Pawonków.