XLVI SESJA RADY GMINY PAWONKÓW

w dniu 2022-12-19, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.Zatwierdzenie projektu porządku obrad.

Głosowanie (Zatwierdzenie projektu porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.)

4.Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

5.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawonków na lata 2023-2030 a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, b) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawonków na lata 2023-2030.

Głosowanie (Głosowanie nad projektem uchwały w spraw...)

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawonków na 2023r a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, b) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawonków na 2023r.

Głosowanie (Głosowanie nad projektem uchwały w spraw...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pawonków na 2022r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wielo...)

10.Wolne wnioski i sprawy różne.

11.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

12.Zamknięcie obrad XLVI Sesji Rady Gminy Pawonków.