XLV SESJA RADY GMINY PAWONKÓW

w dniu 2022-11-28, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.Zatwierdzenie projektu porządku obrad.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie rozszerzenia porząd...)Głosowanie (Głosowanie w sprawie rozszerzenia porząd...)Głosowanie (Zatwierdzenie projektu porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.)

4.Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

5.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pawonków na 2022r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wielo...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia częś...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie zdjęcia z porządku...)Głosowanie (Głosowanie w sprawie zdjęcia z porządku...)Głosowanie (Głosowanie w sprawie ustalenia stawki po...)Głosowanie (Głosowanie w sprawie ustalenia stawki po...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sta...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia st...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Pawonków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Pr...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2023 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia śre...)

14.Wolne wnioski i sprawy różne.

15.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

16.Zamknięcie obrad XLV Sesji Rady Gminy Pawonków.