XLIV SESJA RADY GMINY PAWONKÓW

w dniu 2022-10-31, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.Zatwierdzenie projektu porządku obrad.

Głosowanie (Zatwierdzenie projektu porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.)

4.Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

5.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pawonków na 2022r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2030

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wielo...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ryczałtowej s...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

13.Wolne wnioski i sprawy różne.

14.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

15.Zamknięcie obrad XLIV Sesji Rady Gminy Pawonków.