XLII SESJA RADY GMINY PAWONKÓW

w dniu 2022-08-29, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.Zatwierdzenie projektu porządku obrad.

Głosowanie (Zatwierdzenie projektu porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.)

4.Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

5.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pawonków na 2022r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wielo...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pawonków na rok szkolny 2022/2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia śr...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022–2030”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Pr...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „St...)

12.Wolne wnioski i sprawy różne.

13.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

14.Zamknięcie obrad XLII Sesji Rady Gminy Pawonków.