XLI SESJA RADY GMINY PAWONKÓW

w dniu 2022-06-29, godz. 17:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.Zatwierdzenie projektu porządku obrad.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie usunięcia z porządk...)Głosowanie (Zatwierdzenie projektu porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.)

4.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.

5.Raport o stanie Gminy Pawonków w roku 2021r. a) przedstawienie raportu, b) debata nad raportem, c) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pawonków wotum zaufania.

Głosowanie (Głosowanie nad projektem uchwały w spraw...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pawonków za 2021r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

7.Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021r. a) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej, b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej: - o przedłożonym przez Wójta Gminy Pawonków sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, - o wniosku Komisji Rewizyjnej, c) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pawonków z tytułu wykonania budżetu Gminy Pawonków za 2021r.

Głosowanie (Głosowanie nad projektem uchwały w spraw...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pawonków na 2022r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2030

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wielo...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pawonków aneks aktualizujący okres realizacji do 2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Pla...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Pawonków.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie nieuwzględnienia uw...)Głosowanie (Głosowanie w sprawie nieuwzględnienia uw...)Głosowanie (Głosowanie w sprawie nieuwzględnienia uw...)Głosowanie (Głosowanie w sprawie nieuwzględnienie uw...)Głosowanie (Głosowanie w sprawie nieuwzględnienia uw...)Głosowanie (Głosowanie w sprawie nieuwzględnienia uw...)Głosowanie (Głosowanie w sprawie nieuwzględnienia uw...)Głosowanie (Głosowanie w sprawie nieuwzględnienia uw...)Głosowanie (Głosowanie w sprawie nieuwzględnienia uw...)Głosowanie (Głosowanie w sprawie nieuwzględnienia uw...)Głosowanie (Głosowanie w sprawie nieuwzględnienia uw...)Głosowanie (Głosowanie w sprawie nieuwzględnienia uw...)Głosowanie (Głosowanie w sprawie nieuwzględnienia uw...)Głosowanie (Głosowanie w sprawie nieuwzględnienia uw...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego p...)

12.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Pawonkowie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Pawonków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia za...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca u...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Lubliniec a Gminą Pawonków w sprawie realizacji zadania publicznego – organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2022/23, w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Zborze „Skała” w Lublińcu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie włączenia przedszkoli do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pawonkowie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie włączenia prz...)

17.Wolne wnioski i sprawy różne.

18.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

19.Zamknięcie obrad XLI Sesji Rady Gminy Pawonków.