XL SESJA RADY GMINY PAWONKÓW

w dniu 2022-05-30, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.Zatwierdzenie projektu porządku obrad.

Głosowanie (Zatwierdzenie projektu porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.)

4.Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

5.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pawonków na 2022r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wielo...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Program Ochrony Środowiska na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2030 dla Gminy Pawonków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Pro...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pawonków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia pla...)

10.Wolne wnioski i sprawy różne.

11.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

12.Zamknięcie obrad XL Sesji Rady Gminy Pawonków.