XXXVIII SESJA RADY GMINY PAWONKÓW

w dniu 2022-03-28, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.Zatwierdzenie projektu porządku obrad.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie zmiany tytułu uchwa...)Głosowanie (Głosowanie w sprawie zmiany tytułu uchwa...)Głosowanie (Zatwierdzenie projektu porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.)

4.Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

5.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pawonków na 2022r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wielo...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia za...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Pawonków w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia ro...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pawonków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Pro...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gwoździanach i likwidacji Szkoły Podstawowej w Gwoździanach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Z...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łagiewnikach Małych i likwidacji Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach Małych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Z...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekształcen...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gmi...)

15.Wolne wnioski i sprawy różne.

16.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

17.Zamknięcie obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Pawonków.