XXXVII SESJA RADY GMINY PAWONKÓW

w dniu 2022-02-22, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.Zatwierdzenie projektu porządku obrad.

Głosowanie (Zatwierdzenie projektu porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.)

4.Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

5.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pawonków na 2022r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wielo...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zasad wnoszen...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad, na jakich radnym Rady Gminy Pawonków przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zas...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Gminy Pawonków na 2022 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gwoździanach i likwidacji Szkoły Podstawowej w Gwoździanach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Z...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łagiewnikach Małych i likwidacji Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach Małych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Z...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekształcen...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Pawonków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gmi...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska na lata 2021-2025 z perspektywą na lata 2026-2030 dla Gminy Pawonków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Pro...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

18.Wolne wnioski i sprawy różne.

19.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

20.Zamknięcie obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Pawonków.