XXXV SESJA RADY GMINY PAWONKÓW

w dniu 2021-12-27, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.Zatwierdzenie projektu porządku obrad.

Głosowanie (Zatwierdzenie projektu porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.)

4.Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

5.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawonków na lata 2022-2030 a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, b) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawonków na lata 2022-2030.

Głosowanie (Głosowanie nad projektem uchwały w spraw...)

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawonków na 2022r a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, b) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawonków na 2022r.

Głosowanie (Głosowanie nad projektem uchwały w spraw...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pawonków na 2021r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wielo...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia w 2021 roku części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia w 20...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sta...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gmi...)

14.Wolne wnioski i sprawy różne.

15.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

16.Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Gminy Pawonków.