XXXIV SESJA RADY GMINY PAWONKÓW

w dniu 2021-11-29, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.Zatwierdzenie projektu porządku obrad.

Głosowanie (Zatwierdzenie projektu porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z XXXII i XXXIII sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXXII sesji.)Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji.)

4.Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

5.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pawonków na 2021r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wielo...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Pawonków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Pr...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pawonków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wyn...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad, na jakich radnym Rady Gminy Pawonków przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zas...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022- 2025.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gmi...)

14.Wolne wnioski i sprawy różne.

15.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

16.Zamknięcie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Pawonków.