XXXI SESJA RADY GMINY PAWONKÓW

w dniu 2021-09-20, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.Zatwierdzenie projektu porządku obrad.

Głosowanie (Zatwierdzenie projektu porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.)

4.Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

5.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pawonków na 2021r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wielo...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do ceny wody dla taryfowej grupy odbiorców usług W1 zbiorowego zaopatrzenia w wodę z obszaru miejscowości Lisowice i Draliny.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do ce...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Gwoździanach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwi...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach Małych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwi...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przek...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Pawonków na rok szkolny 2021/2022.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia śr...)

13.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

14.Wolne wnioski i sprawy różne.

15.Zamknięcie obrad XXXI Sesji Rady Gminy Pawonków.