XXIX SESJA RADY GMINY PAWONKÓW

w dniu 2021-06-29, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.Zatwierdzenie projektu porządku obrad.

Głosowanie (Zatwierdzenie projektu porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.)

4.Raport o stanie Gminy Pawonków w roku 2020r. a) przedstawienie raportu, b) debata nad raportem, c) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pawonków wotum zaufania.

Głosowanie (Głosowanie nad projektem uchwały w spraw...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pawonków za 2020r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

6.Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020r. a) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej, b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej: - o przedłożonym przez Wójta Gminy Pawonków sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, - o wniosku Komisji Rewizyjnej. c) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pawonków z tytułu wykonania budżetu Gminy Pawonków za 2020r.

Głosowanie (Głosowanie nad projektem uchwały w spraw...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pawonków na 2021r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2030

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wielo...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pawonków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Lubliniec a Gminą Pawonków w sprawie realizacji zadania publicznego – organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2021/22, w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Zborze „Skała” w Lublińcu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wz...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Śląsk Północ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej SIM Śląsk Północ sp. z o.o.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

14.Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

15.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.

16.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

17.Wolne wnioski i sprawy różne.

18.Zamknięcie obrad XXIX Sesji Rady Gminy Pawonków.