XXVII SESJA RADY GMINY PAWONKÓW

w dniu 2021-04-19, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.Zatwierdzenie projektu porządku obrad.

Głosowanie (Zatwierdzenie projektu porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.)

4.Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

5.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pawonków na 2021r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wielo...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie korekty załącznika nr 3 do uchwały nr XXVI/193/2021 Rady Gminy Pawonków z dnia 22 marca 2021r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie korekty załąc...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia tr...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pawonków na lata 2021–2026”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie „Wieloletnieg...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pawonków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zas...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pawonków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Pro...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

18.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

19.Wolne wnioski i sprawy różne.

20.Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Pawonków.