XXVI SESJA RADY GMINY PAWONKÓW

w dniu 2021-03-22, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.Zatwierdzenie projektu porządku obrad.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie zdjęcia z porządku...)Głosowanie (Zatwierdzenie projektu porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.)

4.Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

5.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pawonków na 2021r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wielo...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyznania do...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Gminy Pawonków na 2021 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2021-2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gm...)

12.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

13.Wolne wnioski i sprawy różne.

14.Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Gminy Pawonków.