XXV SESJA RADY GMINY PAWONKÓW

w dniu 2021-02-22, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.Zatwierdzenie projektu porządku obrad.

Głosowanie (Zatwierdzenie projektu porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.)

4.Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

5.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pawonków na 2021r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wielo...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania ś...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia tr...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pawonków za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia za...)

11.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom sołectw Gminy Pawonków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia za...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pawonków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Pro...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gmi...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2021-2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gm...)

16.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

17.Wolne wnioski i sprawy różne.

18.Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Gminy Pawonków.