XXIV SESJA RADY GMINY PAWONKÓW

w dniu 2021-01-25, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.Zatwierdzenie projektu porządku obrad.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie rozszerzenia porząd...)Głosowanie (Głosowanie w sprawie zdjęcia z porządku...)Głosowanie (Głosowanie w sprawie rozszerzenia porząd...)Głosowanie (Zatwierdzenie projektu porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.)

4.Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

5.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pawonków na 2021r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wielo...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Krapkowice a Gminą Pawonków w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Krapkowicach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej jej podziałem.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

11.Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Głosowanie (Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w s...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

13.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

14.Wolne wnioski i sprawy różne.

15.Zamknięcie obrad XXIV Sesji Rady Gminy Pawonków.