XXIII SESJA RADY GMINY PAWONKÓW

w dniu 2020-12-14, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.Zatwierdzenie projektu porządku obrad.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie rozszerzenia porząd...)Głosowanie (Zatwierdzenie projektu porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.)

4.Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

5.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawonków na rok 2021a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,b) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawonków na 2021r.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawonków na lata 2021-2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wie...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pawonków na 2020r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wielo...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gmi...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy pod nazwą „Klub SENIOR+” i włączenia go do struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawonkowie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia oś...)

12.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Pawonków w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wz...)

14.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

15.Wolne wnioski i sprawy różne.

16.Zamknięcie obrad XXIII Sesji Rady Gminy Pawonków.